Check out Esport Ohio at https://www.esportsohio.org/